Formare în terapie familială


Codul etic ATFSC

Codul etic şi de practică
al membrilor Asociaţiei de Terapie Familială Sistemică Cluj

 

1. Introducere

1.1. În acest document, termenul de "membru ATFSC" este utilizat generic şi include orice membru al Asociaţiei care are rolul de terapeut, supervizor, formator sau cercetător. Termenul de "client" este utilizat în sensul de beneficiar al serviciilor oferite de către membrii ATFSC (persoane şi familii beneficiari ai terapiei, persoane supervizate sau persoane care participă la programul de formare).

1.2. Membrii ATFSC trebuie să urmărească tot timpul beneficiul maxim al clienţilor asistaţi. În acest scop, ei sunt dedicaţi unor standarde înalte de competenţă şi integritate profesională.

1.3. Scopul acestui Cod etic şi de practică este de a stabili standardele etice şi profesionale pe care membrii ATFSC trebuie să le respecte, să îi asiste pe aceştia în munca desfăşurată cu clienţii, respectiv să îi informeze şi să îi protejeze pe clienţi.

1.4. Codul etic şi de practică trebuie respectat de către toţi membrii ATFSC.

 

2. Responsabilitatea faţă de clienţi

Membrii ATFSC trebuie:

2.1. să ia parte la o formare profesională adecvată înainte de a începe munca efectivă cu clienţii şi să se formeze continuu din punct de vedere profesional.

2.2. să îşi utilizeze cunoştinţele, abilităţile şi experienţa pentru a promova clienţilor bunăstarea psiho-socială şi dezvoltarea personală.

2.3. să desfăşoare munca într-un mod în care să promoveze controlul clienţilor asupra vieţii lor şi să respecte abilitatea clienţilor de a lua decizii şi de a se schimba în lumina convingerilor şi valorilor proprii.

2.4. să respecte orientarea etnică şi religioasă a clienţilor.

2.5. să nu facă discriminări între clienţi pe baza religiei, genului, rasei, etniei, naţionalităţii, orientării sexuale, dizabilităţilor şi clasei sociale.

2.6. să fie conştienţi de influenţa pe care o pot exercită asupra clienţilor prin natura relaţiei cu aceştia şi să nu îi exploateze financiar, sexual, emoţional sau în orice alt mod.

2.7. să îşi stabilească şi să monitorizeze limitele în relaţia cu clienţii şi să le aducă clienţilor la cunoştinţă care sunt aceste limite.

2.8. să menţină o relaţie profesională cu clienţii atâta timp cât această relaţie îi este benefică clientului. Să nu neglijeze sau abandoneze clienţii fără a se asigura în prealabil că aceştia nu mai au nevoie de ajutor adecvat sau că acest ajutor poate fi oferit de către alţi profesionişti. Trebuie de asemenea să evite formarea dependenţei sau prelungirea inutilă a asistării clienţilor.

2.9. să trimită clienţii altor profesionişti şi să colaboreze cu aceştia atunci când acest lucru este spre binele clientului.

2.10. să protejeze clienţii atunci când există o convingere fondată pe argumente care reflectă faptul că acţiunile altor practicieni ar putea fi un pericol pentru clienţi. În acest caz, trebuie să discute problema cu persoana în cauză în primul rând, cu excepţia situaţiei în care acest lucru nu este potrivit. Dacă problema nu poate fi rezolvată astfel, trebuie să revizuiască dovezile pe care le are la îndemână şi să le discute cu superiorii practicianului din cadrul agenţiei sau cu membrii asociaţiei profesionale din care face parte. Dacă nu este sigur care este demersul, problema trebuie discutată cu un coleg cu experienţă, cu un supervizor sau trebuie adusă la cunoştinţa altor membri ATFSC.

2.11. să îşi păstreze eficienţa, flexibilitatea şi abilitatea de a asista clienţii. Ei trebuie să şi automonitorizeze nivelul de funcţionare personală şi să caute ajutor sau să renunţe temporar sau permanent la asistarea clienţilor atunci când resursele interioare sunt reduse.

2.12. să răspundă prompt şi într-un mod adecvat la orice plângere venită din partea clienţilor. Ei trebuie să se străduiască să remedieze situaţiile în care ar putea cauza daune clienţilor şi să prevină repetarea acestor situaţii în viitor.

Responsabilitatea faţă de persoanele aflate într-un program de formare şi faţă de persoanele supervizate:

Ca şi formatori sau supervizori, membrii ATFSC

2.13. trebuie să se străduiască să fie la curent cu modelele noi de practicare a terapiei familiale şi cu rezultatele cercetărilor recente în acest domeniu

2.14. să fie dedicaţi să menţină standarde academice înalte şi prezentarea informaţiilor să fie acurată.

2.15. să manifeste corectitudine, precizie şi onestitate în evaluarea cursanţilor.

2.16. trebuie să clarifice, a cui este responsabilitatea în munca desfăşurată cu clienţii

2.17. să evite relaţiile cu cursanţii sau persoanele supervizate care ar putea afecta negativ judecata profesională, ex. afaceri, relaţii personale apropiate.

2.18. să nu permită cursanţilor sau persoanelor supervizate să se considere compentenţi pentru a oferi servicii care depăşesc aria lor de formare, experienţă şi competenţă.

 

3. Confidenţialitatea

3.1. Membrii ATFSC trebuie să păstreze confidenţialitatea informaţiilor personale ale clienţilor obţinute prin asistarea lor. Confidenţialitatea este o modalitate de a asigura clienţilor protecţie şi intimitate.

3.2. Membrii ATFSC trebuie să comunice clar care sunt limitele confidenţialităţii pe care se pot baza clienţii.

3.3. Clienţii nu pot fi observaţi de către nimeni altcineva decât de către terapeutul / terapeutii lor fără a primi în prealabil consimţământul informat din partea lor. Acest lucru se aplică şi pentru înregistrări audio sau video ale şedinţelor de terapie.

3.4. În cazul în care clientul este implicat într-o altă relaţie terapeutică cu un alt profesionist, terapeutul trebuie să aibă permisiunea clientului înainte de a se consulta cu acesta.

3.5. Trebuie acordată atenţie ca informaţiile de identificare să nu fie transmise printr-o reţea de relaţii confidenţiale.

3.6. Acordurile făcute între membrii ATFSC şi clienţi în privinţa confidenţialităţii vor continua şi după moartea clientului, cu excepţia cazului în care există motive etice sau legale pentru a dezvălui informaţii despre acesta.

3.7. Membrii ATFSC trebuie să păstreze documentele care conţin date personale despre clienţi într-o manieră care să asigure confidenţialitatea.

3.8. Membrii ATFSC vor putea folosi materialele clinice pentru cursuri, prezentări în scris şi studii de caz doar după obţinerea consimţământului scris din partea clientului sau în condiţiile în care s-au luat toate măsurile pentru a proteja identitatea clienţilor.

Dezvăluirea informaţiei confidenţiale terţelor persoane:

3.9. Membrii ATFSC vor dezvălui informaţia confidenţială despre clienţi la anumite persoane sau agenţii doar în următoarele situaţii:

  • pentru a preveni pericole evidente şi imediate faţă de anumite persoane, cum ar fi abuzul, neglijarea, posibilitatea omuciderii sau sinuciderii
  • atunci când clienţii au dat un acord scris în acest sens
  • atunci când acest lucru este prevăzut prin lege.
  • atunci când membrii ATFSC sunt martori în procese civile, penale sau în acţiuni disciplinare care au legătură cu asistarea clientului.

3.10. Trebuie obţinut întotdeauna consimţământul primit din partea clientului în legătură cu modificarea acordului privind confidenţialitatea, cu excepţia cazurilor în care există argumente solide prin care este dovedit faptul că clientul nu mai are capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea pentru propriile acţiuni. Decizia de a nu menţine confidenţialitatea care a fost stabilită între un membru ATFSC şi un client trebuie să fie luată doar după consultarea cu un supervizor sau cu un coleg cu experienţă. Orice încălcare a confidenţialităţii trebuie să fie minimalizată prin limitarea la dezvăluirea informaţiilor strict necesare în situaţia prezentă. Membrii ATFSC trebuie să găsească un echilibru între

  • a urmări beneficiul clientului într-un mod în care acesta îşi poate asuma din nou responsabilitatea pentru acţiunile lui / ei
  • responsabilitatea lor faţă de comunitate.

3.11. În situaţia în care membrii ATFSC sunt nesiguri în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile legale trebuie să solicite consultanţă juridică şi / sau să contacteze supervizorul lor.

4. Competenţa profesională şi integritatea

Membrii ATFSC

4.1. trebuie să reprezinte în mod adecvat formarea, calificarea şi experienţa relevantă pentru practică.

4.2. să facă tot posibilul să monitorizeze dezvoltarea propriilor competenţe şi să lucreze în limitele acestor competenţe. Acest lucru presupune să primească supervizare continuă.

4.3. să nu acorde asistenţă profesională atunci când funcţionarea normală este perturbată datorită unor dificultăţi personale sau emoţionale, a unor boli, dizabilităţi, a consumului de alcool, droguri sau din orice alt motiv. Recunoaştera inabilităţii de a acorda asistenţă şi trimiterea clienţilor la alţi profesionişti reprezintă un indiciu al competenţei.

4.4. să nu îşi exercite rolul profesional într-un mod care ar submina încrederea publicului în munca pe care o fac colegii sau alţi profesionişti.

4.5. să recunoască faptul că psihoterapia poate fi practicată în diferite cadre conceptuale şi prin aplicarea unor metode diverse. De aceea trebuie să manifeste deschidere pentru schimbarea opiniilor şi experienţelor provenind din alte orientări terapeutice şi să evite discreditarea acestora pentru a pune în evidenţă avantajele orientării la care aderă.

4.6. să lucreze în limitele legale.

4.7. să fie la curent cu aspectele legale care ar putea afecta munca desfăşurată.

4.8. Situaţia în care un membru ATFSC

  • este condamnat pentru crime serioase
  • se angajează în comportamente criminale
  • este exclus din alte organizaţii profesionale
  • refuză să coopereze cu ATFSC sau comitetele responsabile pentru aplicarea acestui Cod etic şi de practică

poate să atragă după sine retragerea temporară sau definitivă a certificatului de psihoterapeut, pierderea calităţii de membru sau alte măsuri disciplinare adecvate situaţiei.

5. Condiţiile pentru practicarea terapiei familiale, pentru supervizare şi formare

5.1. Condiţiile în care sunt oferite aceste servicii trebuiesc clarificate clienţilor înainte de oferirea serviciilor. Aceste condiţii includ disponibilitatea, limitele confidenţialităţii, aşteptările faţă de clienţi privind taxele şi amânarea şedinţelor şi orice alte probleme importante. Revizuirea ulterioară a acestor condiţii trebuie să fie precedată de acordul din partea clientului atunci când se vor face anumite schimbări. Orice material publicabil sau scris, precum şi informaţiile orale trebuie să reflecte în mod acurat natura serviciilor oferite şi formarea, calificarea şi experienţa relevantă pentru serviciile oferite de către membrii ATFSC. Comunicarea condiţiilor şi orice negociere a acestora trebuie să fie acceptate de către client şi membrul ATFSC printr-un acord înainte ca clientul să îşi asume orice obligaţie financiară.

5.2. Membrii ATFSC trebuie să acorde asistenţă şi să respecte principiile etice în aceeaşi măsură în situaţiile în care serviciile sunt plătite sau sunt oferite gratuit.

Terapie:

5.3. Membrii ATFSC trebuie să documenteze în scris procesul de asistare a clienţilor. Aceste documente trebuie să reflecte respect faţă de clienţi şi faţă de colegi.

5.4. Clienţii trebui să fie conştienţi de faptul că se alcătuiesc documente scrise legate de procesul de terapie. La cererea clientului, acesta trebuie informat în legătură cu accesul la aceste informaţii, accesul altor oameni la aceste date şi măsura în care ele sunt păstrate în siguranţă.

5.5. Membrii ATFSC sunt sfătuiţi să deţină asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis).

Supervizarea:

5.6. Supervizarea se referă la un aranjament formal care le permite membrilor ATFSC să discute la anumite intervale de timp despre activitatea profesională cu una sau mai multe persoane care înţeleg natura activităţii prestate cu clienţii şi a supervizării. Scopul supervizării este de a asigura eficienţa asistenţei acordate clienţilor.

5.7. Membrii ATFSC trebuie să solicite supervizare la anumite intervale de timp şi suport prin consultanţă oridecâte ori este necesar.

6. Cercetare şi publicaţii

6.1. Drepturile celor care participă la activităţi de cercetare trebuie să fie protejate. Aceste drepturi se referă la consimţământul informat acordat fără constrângeri, confidenţialitate şi dreptul de a abandona participarea la proiectul de cercetare în orice moment.

6.2. Membrii ATFSC care sunt implicaţi în cercetare trebuie să utilizeze datele cu acurateţe, iar concluziile lor trebuie să se limiteze la aspectele compatibile cu metodologia utilizată.

6.3. Publicarea rezultatelor cercetării trebuie să corespundă cu exigenţele profesiei. Publicaţiile trebuie să fie realiste, bine documentate şi formulate coerent.

7. Violarea Codului etic şi de practică a membrilor ATFSC

ATFSC va organiza două comitete responsabile pentru aplicarea Codului Etic şi de Practică. Unul se va ocupa de cazurile în care este suspectată violarea Codului, în timp ce celălalt va fi responsabil pentru aplicarea Codului în caz de recurs.

8. Data valabilităţii

Acest Cod etic şi de practică va fi valabil pentru toate reclamaţiile primite de către ATFSC începând cu data de 1 octombrie 2006.
» Formare în terapie familială sistemică

» Formular de înscriere TERAPIE FAMILIALĂ SISTEMICĂ

» Psihoterapeuţi cu drept de practică sub supervizare 2010

» Psihoterapeuţi cu drept de practică sub supervizare 2012

» Psihoterapeuţi cu drept de practică sub supervizare 2013

» Formular de înscriere TERAPIE DE CUPLU

» ATFSC Newsletter Nr 20

» Formular de înscriere TERAPIA CENTRATĂ PE SOLUȚIE

» Psihoterapeuţi cu drept de practică sub supervizare 2014

» Psihoterapeuţi cu drept de practică sub supervizare 2015

» ATFSC Newsletter Nr 21

» ATFSC Newsletter Nr 22

» Psihoterapeuți cu drept de practică sub supervizare 2016

» ATFSC Newsletter Nr 23

» ATFSC Newsletter Nr 24

» Psihoterapeuți cu drept de practică sub supervizare 2017

» FORMARE ÎN TERAPIE FAMILIALĂ SISTEMICĂ

» Psihoterapeuți cu drept de practică sub supervizare 2018

» Psihoterapeuți cu drept de practică sub supervizare 2019

» Formular de înscriere ATAȘAMENT ȘI TRAUMĂ

» Psihoterapeuți supervizați 2020

>> Despre noi

>> Despre psihoterapie

>> Întrebări si răspunsuri

>> Întrebări frecvente

>> Articole

© Fundaţia Agape pentru Ocrotirea Vieţii